Matriční agenda

Celkový objem finančních prostředků určených na chod matričních úřadů je nově od roku 2020 rozdělen přibližně na dvě shodné části. První část byla obcím spočtena na základě dosud používaného vzorce.

Druhá část matričního příspěvku byla vypočtena prostým vynásobením počtu sledovaných úkonů, jedná se tedy o výkonovou složku. Mezi čtyři sledované úkony patří: určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, na jeden takový úkon obdrží obec 209 Kč, protože jde jen o dílčí, ač častý úkon navazující na agendu narození. Otcovství bylo zařazeno do výpočtu právě proto, že je územně rozloženo na rozdíl od zápisu narození, které je nejčastěji vykonáváno v ORP, kde sídlí porodnice.

Dalším úkonem je prvozápis narození (690 Kč). Zápisy do knihy narození jsou tvořeny z 92 % na ORP, kde sídlí většina porodnic. Na základě šetření byla potvrzena úspora z rozsahu právě tím, že většina úkonů narození je evidována na ORP. Z těchto důvodů má zápis do knihy narození relativně nízkou hodnotu.

Naopak nejvyšší příspěvek (2 760 Kč) obdrží obce za prvozápis sňatek. Tento úkon není svázán jen s ORP. Naopak jeho distribuce v území je značně různorodá. Za stejný typ prvozápisu se považuje i uzavření registrovaného partnerství. I malé obce tak mohou v součtu získat vysoký příspěvek na matriční agendu.

Platba za prvozápis úmrtí (920 Kč) je oproti předchozímu zápisu nižší, protože se nejedná o administrativně náročný úkon.

Městům Brno, Ostrava, Plzeň a Praha je z důvodu velmi vysokého počtu úkonů financována pouze výkonová složka. Vysoká koncentrace úkonů odpovídá nadregionálnímu významu daných sídel, můžeme proto mluvit o úspoře v rozsahu.