Územní plánování (ÚP)

V agendě územního plánování se příspěvek na přenesenou působnost stanovuje dle počtu vydaných závazných stanovisek.¹ Závazné stanovisko posuzuje soulad záměrů výstavby nebo změny stavby s územně plánovací dokumentací a s politikou územního rozvoje.

Využívají se data od MMR a obce tak nejsou zatěžovány novým sběrem dat. Rozhodným obdobím je celý kalendářní rok (1. leden – 31. prosinec 2020).

Částka pro rok 2022 činí 2 706 Kč za jeden úkon. Počty závazných stanovisek vycházejí ze statistického zjišťování prováděného Ministerstvem pro místní rozvoj, které tyto údaje předává na MV.

¹) Úkony podle § 96 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.