Zvláštní postavení

Zvláštní postavení je specifická situace vybraných obcí s rozšířenou působností. Na základě geografické polohy ve svém správním obvodu byly definovány tři obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením. Jsou to Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Nýřany a Šlapanice. Tyto ORP mají ze zákona¹ povinnost zřízení detašovaného pracoviště.²

Obec Výše příspěvku
Černošice11 771 285 Kč
Nýřany5 592 180 Kč
Šlapanice8 104 476 Kč

K obcím s rozšířenou působností se zvláštním postavením se řadí rovněž Brno, Ostrava a Plzeň. Zvláštní postavení těchto měst vychází z dřívější povinnosti vykonávat v plném rozsahu působnost okresního úřadu.³ Přestože tato povinnost dnes již neexistuje, přiznává se těmto městům určitá kompenzace za jejich aglomerační postavení – tzn., že spádovostí přesahují povahu běžných ORP (statutárních měst) a vykonávají státní správu pro řádově větší okruh osob.

Brno vykonává dále činnost zvláštní matriky Brno.4

Obec Výše příspěvku
Brno199 722 360 Kč
z toho zvláštní matrika11 117 000 Kč
Ostrava138 813 793 Kč
Plzeň34 530 150 Kč

Součástí příspěvku na zvláštní postavení u Brna, Ostravy a Plzně je příspěvek na matriční agendu.5 Ten se tak nepřičítá samostatně. Z důvodu vysoké koncentrace matričních úkonů v těchto městech, a tedy značné úspory z rozsahu, se nefinancuje část založená na počtu obyvatel, ale jen ta část odvislá od počtu skutečně provedených úkonů. Vychází ze stejných částek za jednotlivé matriční úkony.

¹) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

²) Výše příspěvku je založena na výpočtu podle počtu zaměstnanců na detašovaném pracovišti a výpočtu podle počtu obyvatel v SO ORP. Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů, zrušil povinnost detašovaných pracovišť od 1. 1. 2021, této možnosti využil pouze Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Výše příspěvku je totožná jako pro rok 2021.

³) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. Zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003.

4) Činnost zvláštní matriky je stanovena v § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Jedná se o 15 301 897 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Brno, 11 309 636 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Ostrava a 8 900 645 Kč ve prospěch matričních úřadů statutárního města Plzeň.