Metodiky

Příspěvek na přenesenou působnost

„Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti“. ¹

Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávající státní správu (agendy v přenesené působnosti). Dá se označit za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.

Příspěvek je doplněn dalšími financemi, které obce inkasují za výkon agend v přenesené působnosti – jde o správní poplatky a příjmy z pokut. Stát na výkon přenesené působnosti poskytuje obcím ještě další finance. Ty mohou mít formu účelové dotace (např. OSPOD). Tyto zdroje postačují v optimálním případě na pokrytí mzdových a provozních výdajů zaměstnanců vykonávajících státní správu. Za předpokladu, že i tak nejsou dostatečné, hradí je obec ze svého rozpočtu.² Například z daňových příjmů.

Ministerstvo vnitra koordinuje výkon státní správy, která je přenesena na územní samosprávné celky. Z této role je zodpovědné za přípravu podkladů státního rozpočtu pro část věnovanou příspěvku obcím, krajům a Hl. městu Praze.

¹) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

²) § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které říká: "z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem".

1) Příručka pro obce – Příspěvek na přenesenou působnost na rok 2023, MV ČR

Příručka pro obce poskytuje praktické informace o příspěvku na výkon státní správy. Cílem je usnadnit orientaci v datovém souboru, kterým Ministerstvo vnitra zveřejňuje výši příspěvku pro jednotlivé obce a jejich správní role.
Stáhnout zde

2) Metodika pro stanovení nákladů na výkon státní správy v přenesené působnosti, MV ČR, 2020

Metodika stanovení nákladů na výkon státní správy je určena ústředním správním úřadům, které připravují návrhy právních předpisů s dopadem na územní samosprávné celky. Určuje postupy při zavádění nebo úpravě legislativních povinností a vymezuje okruhy uznatelných nákladů.
Více zde

3) Analýza financování přeneseného výkonu státní správy, EEIP, 2018

Analýza poskytuje podklady a doporučuje řešení pro zefektivnění financování výkonu státní správy v území. Zaměřuje se na varianty způsobu financování konkrétních agend s ohledem na transparentnost a spravedlivější distribuci zdrojů.
Stáhnout zde