O příspěvku

Příspěvek na výkon státní správy v právní úpravě

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v § 62 uvádí: "Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti". Stejně tak zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, v § 29 odst. 2 uvádí: "Kraj obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti. Výši příspěvku stanoví Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem." Ministerstvem se má na mysli Ministerstvo vnitra.

Příspěvek je tedy určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výdaji myslíme zejména mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Obce jsou také v souvislosti s výkonem státní správy příjemci správních poplatků a příjmů ze sankčních plateb. V této souvislosti je třeba zmínit ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, které říká, že: "z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem". Z toho vyplývá, že k úhradě výdajů na výkon státní správy je třeba použít (a předpokládá se to) i další příjmy rozpočtu obce - tj. například i daňové příjmy. Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob čerpání.