Opatrovnictví

Občané, kteří mají omezenou svéprávnost a o které se nemůže postarat rodina, jsou na základě rozhodnutí soudu svěřováni do péče veřejného opatrovníka, tedy do péče obcí. Veřejné opatrovnictví se týká zletilých osob, které byly zbaveny nebo omezeny na svéprávnosti. Další informace lze najít na webu MV ČR: www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem je obvykle 31. březen. Počty opatrovanců sbírají pracovníci na krajských úřadech. Kraje písemně osloví jednotlivé obce s žádostí o sdělení počtu opatrovanců v jejich obci. K tomuto rozhodnému dni je prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Pro lepší organizaci a podporu obcí jsou od roku 2016 vyčleněny finanční prostředky na dvě místa metodiků veřejného opatrovnictví na krajských úřadech. Právě tito pracovníci krajů komunikují s obcemi, aby zajišťovali sběr počtu opatrovanců na úrovni krajských úřadů. Metodici krajských úřadů v plné míře zabezpečují také metodickou, kontrolní a koordinačně-organizační činnost vůči obcím ve svém správním obvodu.

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2020 stanovena ve výši 29 000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu zdržující se v jiných obcích.