Opatrovnictví

Občané, kteří mají omezenou svéprávnost a o které se nemůže postarat rodina, jsou na základě rozhodnutí soudu svěřováni do péče veřejného opatrovníka, tedy do péče obcí.

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ve spojení s § 62), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 469 OZ - špatný zdravotní stav působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv). V těchto případech je zde pravomocný rozsudek soudu, který jmenuje obec veřejným opatrovníkem nikoliv jen pro jedno konkrétní řízení, ale pro komplexní výkon práv a povinností spojených s dlouhodobou omezenou schopností opatrovance zajišťovat své potřeby vlastními silami. Financování se týkají případy opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se zde o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového (toto opatrovnictví zaniká právní mocí rozsudku o ustanovení nového opatrovníka).

Toto financování se ale netýká procesního opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání. Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví. Další informace lze najít na webu MV ČR: www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi..

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem je obvykle 31. březen. Počty opatrovanců sbírají pracovníci na krajských úřadech. Kraje písemně osloví jednotlivé obce s žádostí o sdělení počtu opatrovanců v jejich obci. K tomuto rozhodnému dni je prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Pro lepší organizaci a podporu obcí jsou od roku 2016 vyčleněny finanční prostředky na dvě místa metodiků veřejného opatrovnictví na krajských úřadech. Právě tito pracovníci krajů komunikují s obcemi, aby zajišťovali sběr počtu opatrovanců na úrovni krajských úřadů. Metodici krajských úřadů v plné míře zabezpečují také metodickou, kontrolní a koordinačně-organizační činnost vůči obcím ve svém správním obvodu.

Následně pracovníci kraje data zkompletují a předají vyplněné tabulky Ministerstvu vnitra. Tyto tabulky ministerstvo zveřejňuje na svých webových stránkách (www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi), aby obce měly možnost verifikace, korekce či doplnění nahlášených počtů, a to tak, že kontaktují příslušného pracovníka ministerstva společně s krajským metodikem. MV doporučuje obcím, aby případné nejasnosti konzultovaly s krajským metodikem.

Výše zmíněná paušální platba byla pro rok 2022 stanovena na 30 500 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu zdržující se v jiných obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.